Reklamační řád

 

POSKYTOVATEL SLUŽEB:

Dry Clean, s.r.o.

IČ: 258 63 312

se sídlem Sluneční 2386, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23128

(dále jen „Poskytovatel“)

 

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tento reklamační řád (dále jen „Řád“) upravuje vztahy mezi společností Dry Clean, s.r.o., IČ: 258 63 312, se sídlem Sluneční 2386, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23128 (dále jen „Poskytovatel“) v postavení zhotovitele a třetími osobami v postavení objednatele (dále jen „Zákazník“) při poskytování služeb definovaných tímto Řádem.

1.2.   Službami dle tohoto Řádu se rozumí činnost Poskytovatele spočívající zejména v:

-       čištění oděvů;

-       čištění kůží a kožešin;

-       čištění koberců;

-       čištění bytových doplňků a textilních dekorací (žaluzie, záclony, potahy apod.);

-       čištění plyšových a textilních hraček;

-       úpravy oděvů;

-       praní, žehlení, mandlování (dále souhrnně jen „Služba“).

1.3.   Poskytovaná Služba je údržbou věci, kterou provádí Poskytovatel na základě objednávky Zákazníka.

1.4.   Vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jakož i vzájemná práva a povinnosti tímto Řádem neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

2.     PŘEVZETÍ VĚCI K ÚDRŽBĚ

2.1.   Není-li Služba na věci ve vlastnictví Zákazníka (dále jen „Věc“) prováděna Poskytovatelem bezodkladně, je Poskytovatel povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o převzetí objednávky. Toto potvrzení musí obsahovat (i) označení Věci, (ii) rozsah Služby, (iii) jakost Služby, (iv) cenu za provedení Služby, (v) dobu provádění Služby (datum převzetí objednávky a předpokládaný termín dokončení Služby).

2.2.   Podmínky Služby dle bodu 2.1. tohoto Řádu jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy výhradně na Věc uvedenou v příslušné objednávce uvedenou v těchto podmínkách (souhlas s čištěním).

 

3.     DEFINICE VAD, ODPOVĚDNOST ZA VADY

3.1.   Zjevnou vadou Věci se rozumí taková vada, kterou je možné při vynaložení obvyklé pozornosti poznat (např. díry, rozpárané švy, nadměrně odřené části apod.). Není-li na přejímacím dokladu (písemné potvrzení o převzetí objednávky) nic uvedeno, má se za to, že Věc žádné zjevné vady nevykazuje.

3.2.   Skrytou vadou Věci se rozumí taková vada, kterou nelze při vynaložení obvyklé pozornosti poznat (např. nižší stálobarevnost, vyšší srážlivost, než jsou stanoveny v příslušných technických normách nebo než jsou obvyklé, nevyhovující odolnost knoflíků a dalších zdobících prvků Věci v čistícím nebo pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolu ošetřování, potřísnění Věci kyselinou apod.).

3.3.   Poskytovatel odpovídá za vady provedené Služby při převzetí Věci Zákazníkem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

3.4.   Poskytovatel odpovídá rovněž za vady, jejichž příčinou je vadnost Věci, která je předmětem prováděné Služby a za vady spočívající v nevhodnosti pokynů Zákazníka, jestliže neupozornil Zákazníka na tuto vadnost Věci nebo nevhodnost pokynů Zákazníka před provedením Služby. Vadností Věci jsou pro účely tohoto bodu Řádu míněny vady zjevné.

3.5.   Trvá-li Zákazník i přes existenci zjevných vad Věci nebo nevhodnost pokynů na straně Zákazníka na provedení Služby Poskytovatelem, ačkoliv jej Poskytovatel na zjevné vady Věci nebo nevhodnost jeho pokynů výslovně upozornil, provede Poskytovatel Službu na základě písemně sjednaných podmínek (souhlas s čištěním), kde budou tyto vady nebo pokyny výslovně uvedeny. V takovém případě neodpovídá Poskytovatel za vady ani škodu, které vzniknou v důsledku těchto zjevných vad Věci nebo nevhodných pokynů Zákazníka.

 

4.     REKLAMACE VAD

4.1.   Zákazník uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady prostřednictvím písemné reklamace. Právo na reklamaci je možné uplatnit v kterékoliv provozovně Poskytovatele u příslušného pracovníka Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit přítomnost pracovníka oprávněného k přijímání reklamací po celou provozní dobu příslušné provozovny Poskytovatele.

4.2.   Poskytovatel vydá Zákazníkovi písemné potvrzení obsahující údaje o (i) datu uplatnění reklamace, (ii) obsahu reklamace (popsání projevu vady), (iii) způsobu vyřízení reklamace uplatněném Zákazníkem (iv) době a způsobu vyřízení reklamace Poskytovatelem a (v) způsobu, kterým bude Zákazník informován o vyřízení reklamace.

4.3.   Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit ihned, ve složitých případech ve lhůtě tří (3) pracovních dnů, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace Zákazníkem uplatněna, nebude-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ujednána delší doba pro vyřízení reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.4.   Zjevnou vadu je Zákazník povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu při převzetí Věci po provedení Služby. Skrytou vadu je Zákazník rovněž povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí, nejpozději však do dvou (2) let ode dne převzetí Věci po provedení Služby. Přijme-li Zákazník Věc po provedení Služby bez výhrad nebo neoznámí-li vady bez zbytečného odkladu, může Poskytovatel namítnout, že Zákazník neuplatnil své právo na reklamaci včas a reklamaci zamítnout.

4.5.   Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy by Zákazník nedal Věc k provedení Služby, pokud by vadu při uzavírání smlouvy za účelem provedení Služby předvídal, v ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Zákazník dle své volby právo na provedení náhradního díla (nové provedení Služby), opravu, přiměřenou slevu z ceny Služby nebo odstoupení od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny Služby.

4.6.   V případě, kdy je reklamace Poskytovatelem vyřízena formou odstranění vady, vydá Poskytovatel Zákazníkovi písemné potvrzení o provedení odstranění vady a době jejího trvání.

4.7.   V případě, kdy je reklamace Poskytovatelem zamítnuta, je Poskytovatel povinen vydat Zákazníkovi písemné zamítnutí reklamace obsahující důvody, pro které reklamaci zamítnul.

4.8.   Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody dle článku 6 tohoto Řádu.

 

5.     PŘEVZETÍ VĚCI PO PROVEDENÍ SLUŽBY

5.1.   Zákazník je povinen si Věc vyzvednout nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy měla být Služba provedena. Neučiní-li tak, je Poskytovatel oprávněn účtovat úložné ve výši 5,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Věci na straně Zákazníka.

5.2.   Nevyzvedne-li si Zákazník Věc do šesti (6) měsíců ode dne provedení Služby, nemá Poskytovatel povinnost nadále Věc skladovat.

 

 

6.     ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1.   Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením Věci, kterou převzal od Zákazníka k provedení Služby. Poskytovatel rovněž odpovídá za škodu, která vznikla z vady Věci, která byla předmětem provedení Služby.

6.2.   V případě, kdy Poskytovatel ze zákona či dle tohoto Řádu neodpovídá za vadu Věci, neodpovídá ani za škodu s touto vadou související.

6.3.   Je-li to možné nebo účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. V opačném případě se škoda hradí v penězích. Výše škody představuje rozdíl mezi stavem Věci před jejím poškozením a po něm s přihlédnutím k opotřebení věci, jejímu stáří a dříve existujícím vadám.

 

7.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.   Tento Řád platí pro všechny provozovny a smluvní sběrny Poskytovatele.

7.2.   Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2016

7.3.   Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele na existenci práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje k návrhu Zákazníka podaného k příslušnému subjektu, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, bližšíinformace jsou dostupné rovněž na webové adrese adr.coi.cz.